رسانه خبری پیامِ ایرانی

احراز هویت ٣٧ نفر دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه در سنندج


 

هەنگاو:  هویت شمار دیگری از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه شهر سنندج برای هەنگاو احراز شدە است کە تحت شدیدترین شکنجەها قرار گرفتەاند.

سازمان حقوق بشری هەنگاو با دست یابی به مدارک و مستندات متقن می تواند برای اولین بار اسامی بازداشت شدگان آبان ماه گذشته در شهر سنندج را به شرح ذیل منتشر می نماید.

بر اساس مدارک در در دسترس متهمان با اتهامات سنگینی نظیر اقدام علیه امنیت ملی و بر هم زدن نظم عمومی مواجه هستند. گزارش تحلیلی ناظر بر جزئیات بازداشت و نحوه نگه داری متهمین در اسرع وقت به اطلاع عموم خواهد رسید.

هویت ٣٧ نفر از بازداشت شدگان کە برای هەنگاو احراز شدە است بە شرح زیر می باشد؛

١_ آرمان مردوخی فرزند عیسی ٢_ پیمان فریدونی دەمجنونی فرزند علی اکبر ٣_  ماشاللە فتحی فرزند رحمت اللە ۴_ سینا محمدیان فرزند فیروز ۵_ رشاد محمدپور فرزند زمان ۶_ سیروان پیری فرزند احمد ٧_ مهران احمدی فرزند حسین ٨_ احسان فاتحی فرزند حسین ٩_ شعیب صفرعلی پور فرزند محمدعلی ١٠_ یاسر زند سلیمی فرزند جلال ١١_ مبین خورشیدی فرزند احمد ١٢_ آرمان وفایی فرزند امین ١٣_ فایق امجدی فرزند فرج ١۴_ فرزین مولودی فرزند یداللە ١۵_ سیروان قربانی فرزند محمود ١۶_ رضا بهرامپور فرزند صالح ١٧_ سوران بایزیدی فرزند محمد ١٨_  امید محمدی فرزند حسن ١٩_ اکبر وطن پور فرزند عباس ٢٠_ شیرکو زند کریمی فرزند ایوب ٢١_ زانیار صالحی فرزند امیر ٢٢_ ساعد بنفشی فرزند خالد ٢٣_ فواد شاه محمدنژاد فرزند محمد مسلم ٢۴_ ساعد محمدی فرزند عزیزمراد ٢۵_ محمد احمدی فزند سلیم ٢۶_ بهنام وکیلی قصریان فرزند اشرف ٢٧_ مهران احمدپناه فرزند خالد ٢٨_ افشین کریمی فرزند حبیب اللە ٢٩_ آرمین رحمانی فرزند طیب ٣٠_ سیروان زند سلیمی فرزند علی ٣١_ علی آریائی فرزند عبداللە ٣٢_ فواد صیدی فرزند محمد ٣٣_ محمد اقبال بایزیدی فرزند محمد باقر ٣۴_ حمید محمدی فرزند حسن ٣۵_ کاوە تیراندر فرزند محمد لزیز ٣۶_ احد مرادی گزگزارە فرزند احمد ٣٧_ پیمان صلواتی فرزند جمشید.منبع خبر

Leave A Reply

Your email address will not be published.