رسانه خبری پیامِ ایرانی

شمار قربانیان ویروس کرونا در کردستان بە ١٣١ نفر رسید


هەنگاو: ویروس کرونا همچنان در کردستان قربانی می گیرد و اولین مورد مرگ شهروندان بە دلیل ابتلا بە این ویروس در شهرهای ربط، بیجار، درەشهر و شاهین دژ بە ثبت رسید.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار هەنگاو، طی ٢۴ ساعت گذشتە دست کم ١۵ شهروند دیگر در شهرهای سقز (٢ مورد)،خوی (١ مورد)، ایلام (٢ مورد)، بیجار (١ مورد)، بانە (١ مورد)، شاهین دژ (١ مورد)، ربط (١ مورد)، کنگاور (١ مورد)، سنقر (١ مورد)، بوکان (١ مورد)، درە شهر (١ مورد)، خوی (١ مورد) و میاندوآب (١ مورد) بە دلیل ابتلا بە بیماری کرونا جانشان را از دست دادەاند کە ۶ نفر از آنها در شهرهای سقز (٢ مورد)، ایلام، سنقر، بوکان و بیجار زن بودەاند.


زن میانسالی کە امروز در بوکان جانش را از دست دادە اهل مهاباد بودە است.


در فقدان سیستم اطلاع رسانی رسمی و قابل اعتماد، سازمان حقوق بشری هەنگاو با دریافت آخرین آمار و اطلاعات از منابع موثق، آمار فوت شدگان از ابتدای شیوع این ویروس در کردستان رابه شرح ذیل اعلام می دارد. شایان ذکر است کە هەنگاو به صورت منظم آخرین آمار مربوطه را برای آگاهی عموم به روز رسانی می کند.

با استناد بە آمار هەنگاو طی دو هفتە گذشتە دست کم ١٣١ مورد مرگ شهروندان بە دلیل ابتلا بە ویروس کرونا در کردستان ثبت شدە است کە ٣٨ نفر از آنها زن و ٩٣ نفر نیز مرد بودەاند.

تفکیک بر حسب استان ها

استان ایلام : ١۴ مورد شامل (٣ زن و ١١ مرد)

استان کرمانشاه: ٣٧ مورد شامل (١١ زن و ٢۶ مرد)

استان کردستان (سنندج): ۵٧ مورد شامل (١٨ زن و ٣٩ مرد)

استان آذربایجان غربی (ارومیە): ٢٣ مورد شامل (۶ زن و ١٧ مرد)

شهرهای سقز و کرمانشاه بە ترتیب با ثبت ۴٠ و ١٩ مورد مرگ در اثر ابتلا بە ویروس کرونا بیشترین آمار را داشتە و بقیە موارد در شهرهای ایلام (١٢ مورد)، ملکشاهی (١ مورد)، سرپل ذهاب (۵ مورد)، سنقر (۴ مورد) ، سنندج (١٠ مورد)، مریوان (٢ مورد)، میاندوآب (٣ مورد)، پیرانشهر (١ مورد)، ارومیە(٧مورد)، دالاهو (١ مورد)، کنگاور (٢ مورد)، قروە (٢ مورد)، بانە (٣ مورد)، اشنویە (١ مورد)، چایپارە (١ مورد)، بوکان (٣ مورد)، گیلان غرب (۶ مورد)، نقدە (١ مورد)، خوی (۴ مورد)، شاهین دژ (١ مورد)، ربط (١ مورد) و بیجار (١ مورد) ثبت شدە است.

 منبع خبر

Leave A Reply

Your email address will not be published.