رسانه خبری پیامِ ایرانی

کاوان حیدری با خطر دیپورت از رومانی روبروست


 

هەنگاو: یک پناهجوی کرد کە هم اکنون در کشور رومانی می باشد، با خطر دیپورت بە ایران یا ترکیە روبروست.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، کاوان حیدری فعال سیاسی کرد کە هم اکنون در یکی از کمپ های بستە رومانی می باشد، از سوی مسئولین این کشور مطلع شدە کە بە زودی بە ترکیە و یا ایران دیپورت خواهد شد.

آنطور کە آقای حیدری در فیسبوک خودش منتشر نمودە، ظاهرا این فعال سیاسی از اعضای حزب دمکرات کردستان ایران (حدکا) می باشد و درصورت دیپورت زندگیش با خطر جدی روبرو خواهد شد.

چند روز گذشتە ترکیە یک پناهجوی سیاسی کرد را با هویت عادل بهرامی بە ایران دیپورت و تاکنون سرنوشتش نامعلوم می باشد.

با استناد بە آمار هەنگاو، طی سالهای اخیر چندین فعال سیاسی کرد از سوی کشورهای اروپایی بە ایران دیپورت شدەاند کە یکی از آنها زیر شکنجە جانش را از دست دادە و چند نفر نیز بە زندان محکوم و سرنوشت آنها نامعلوم می باشد.

بر همین اساس، سازمان حقوق بشری هەنگاو، ضمن محکوم کردن این اقدام دولت رومانی، از تمامی فعالین و نهادهای حقوق بشری می خواهد کە تمام توان خود را جهت ممانعت از دیپورت این فعال سیاسی بە ایران بە کار گیرند.منبع خبر

Leave A Reply

Your email address will not be published.