رسانه خبری پیامِ ایرانی

یک پناهجوی کرد با خطر دیپورت از سوئد روبروست


 

هەنگاو: یک پناهجوی اهل سردشت کە از پنج سال پیش بە کشور سوئد رفتە است، در خواست پناهندگیش از سوی این کشور رد و با خطر دیپورت بە ایران روبروست.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، یک پناهجوی اهل سردشت با هویت ”کمال حسن پور“ کە از سال ٢٠١۵ وارد کشور سوئد شدە و درخواست پناهندگی دادە است، اکنون پس از دوبار درخواست پناهندگیش از سوی ادارە پناهندگی این کشور رد شدە و بە وی گفتەاند کە تا آخر ماه فوریە باید این کشور را ترک کنید، در غیر این صورت بە ایران دیپورت خواهد شد.

کمال  حسن پور از اعضای حزب دمکرات کردستان (حدک) می باشد و از سوی ادارە مهاجرت سوئد تا ٢٧ ماه فوریە بە وی مهلت دادە شدە کە این کشور را ترک کند.

با استناد بە آمار هەنگاو، طی سالهای اخیر چندین فعال سیاسی کرد از سوی کشورهای اروپایی بە ایران دیپورت شدەاند کە یکی از آنها زیر شکنجە جانش را از دست دادە و چند نفر نیز بە زندان محکوم و سرنوشت آنها نامعلوم می باشد.

بر همین اساس، سازمان حقوق بشری هەنگاو، ضمن محکوم کردن این اقدام دولت سوئد، از تمامی فعالین و نهادهای حقوق بشری می خواهد کە تمام توان خود را جهت ممانعت از دیپورت این فعال سیاسی بە ایران بە کار گیرند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.