رسانه خبری پیامِ ایرانی

زخمی شدن ٣ کولبر دیگر کورد با شلیک نیروهای مسلح ایران


هەنگاو: طی روزهای گذشتە سە کولبر وکرد در شهرهای سردشت، ارومیە و ماکو با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران زخمی شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز شنبە (١١ آذر ماه، ٢ دسامبر)، نیروهای مسلح ایران در اطراف روستای ”دولەبی“ بە سوی دستەای از کولبران کورد تیراندازی کردەاند کە در نتیجە آن یک کولبر با هویت ”ابراهیم“ بە شدت زخمی شدە است.

بە گفتە یک منبع موثق، ١٧ اسب کاسبکاران کورد نیز با شلیک نیروهای مسلح ایران کشتە شدە است.

از سوی دیگر،  روز یک شنبە (١٢ آذر ماه / ٣ سپتامبر)، نیروهای مسلح ایران در مرز ماکو و اورمیەبە سوی دستەای از کولبران شلیک کردە و دو کولبر بە شدت زخمی شدەاند.

هویت دو کولبر زخمی شدە ” نوروز بادپا“ و ”سمکو چلپی“ اعلام شدە است.

سمکو از ناحیە پا زخمی شدە و هم اینک در یکی از مراکز درمانی ارومیە تحت مراقبت های پزشکی می باشد.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.