رسانه خبری پیامِ ایرانی

کشتە و زخمی شدن دو کولبر در مرزهای سردشت


 

هەنگاو: در نتیجە تیراندازی نیروهای مسلح ایرن در مرزهای سردشت دست کم دو کولبر کشتە و زخمی شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز جمعە ۶ دی ٩٨ (٢٧ دسامبر ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در مرز کانی سیو واقع در سردشت بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، در نتیجە این تیراندازی یک کولبر ٢٨ سالە با هویت ”محمد رشید زادە“ فرزند حسن و  اهل روستای ”قلە رشی“  کشتە شدە و یک کولبر دیگر نیز با هویت ”خدر بینوا“ اهل روستای ”درماناوی“ بە شد زخمی شدە است.

یک منبع نزدیک بە خانوادە رشید زادە در این رابطە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە محمد بە تازگی زندگی مشترک خود را آغاز کردە بود و در اثر اصابت مستقیم دو گولولە بە پشتش جانش را از دست دادە است.

همچنین چندین راس اسب کاسبکاران و کولبران کرد با شلیک مستقیم این نیروها تلف شدە و اجناس آنها نیز ضبط شدە است.منبع خبر

Leave A Reply

Your email address will not be published.