رسانه خبری پیامِ ایرانی

قتل کاسبکار دیواندرەای در اندیمشک


 

هەنگاو: یک کاسبکار کرد در جادەهای شهرستان اندیمشک با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی بە قتل رسید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنجشنبە ۵ دی ٩٨ (٢۶ دسامبر ٢٠١٩)، نیروهای انتظامی حکومت ایران در جادە اندیمشک واقع در استان خوزستان اتومبیل یک شهروند کرد را بە رگبار بستە و وی را بە قتل رساندەاند.

یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، در اثر تیراندازی نیروهای انتظامی رانندە اتومبیل با هویت ”سعدی صفایی“ ٢۵ سالە و اهل شهرستان دیواندرە واقع در استان کردستان جانش را از دست دادە است.

این منبع مطلع در ادامە بە خبرنگار هەنگاو گفت: ”نیروهای انتظامی در حالی بە سوی اتومبیل این کاسبکار کرد آتش گشودەاند کە وی هیچ گونە جنسی همراه نداشتە است“.

 منبع خبر

Leave A Reply

Your email address will not be published.