رسانه خبری پیامِ ایرانی

پروندە سازی نمایندە مجلس برای یک فعال مدنی و بازداشت وی


هەنگاو: یکی از فعالین مدنی شهر جوانرودبە دلیل پروندە سازی نمایندە این شهر در مجلس ایران از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز دوشنبە ١٣ شهریور ماه، نیروهای ادارە اطلاعات شهر جوانرود بە منزل یک فعال مدنی بە نام ”ولی سلیمی“ ٣٨ سالە یورش و اقدام بە بازداشت وی کردەاند.

ولی سلیمی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد علوم سیاسی و یکی از سیماهای شناختە شدە شهر جوانرود می باشد کە اکنون ٣ روز است در بازدشتگاه ادارە اطلاعات این شهر محبوس می باشد.

بە گفتە یک منبع موثق در شهر جوانرود، ولی سلیمی پس از پروندە سازی های شهاب نادری نمایندە شهرهای روانسر، پاوە، جوانرود و ثلاث باباجانی در مجلس ایران بازداشت شدە است.

ولی سلیمی نقش چشمگیری در آشکارسازی پروندە واگذاری تپە اللە اکبر جوانرود بە شهاب نادری داشتە است.

خردادماه امسال سپاه پاسداران با یک توافق مشکوک تپە اللە اکبر جوانرود را بە شهاب نادری واگذار کرد و دولت نیز یک وام ٣٠ میلیارد تومانی بە وی اعداء نمود تا یک منطقە تفریحی تاسیس نماید.

پس ازآشکار شدن واگذاری این تپە مردم جوانرود چندین تجمع اعتراضی برگزار نمودند.

بە گفتە یک منبع موثق، شهاب نادری پس از این نارضایتی ها ولی سلیمی را فراخواندە و بە وی پیشنهاد کردە تا در مقابل ۵٠٠ میلیون تومان سکوت اختیار کند.

بە گفتە این منبع، پس از آنکە ولی سلیمی این پیشنهاد را رد می کند، شهاب نادری در حضور چندین نفر بە وی گفتە است کە ” از این شهر بیرونوزندگی را بەکامت تلخ میکنم.“

پس از این تهدید ها اکنون ادارە اطلاعات ولی سلیمی را بە اتهام قاچاق اسلحە دستگیر کردە است.

یکی از فعالین مدنی شهر جوانرود در اینبارە بە ”هەنگاو“ اعلام کرد کە همە مردم شهر می دانند ولی سلیمی در کار قاچاق نبودە چە برسد بە قاچاق اسلحە و این توطئە شهاب نادری و ادارە اطلاعات برای سرکوب فعالین مدنی می باشد.

یک منبع نزدیک بە خانوادە سلیمی کە بە دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود بە ”هەنگاو“ اعلام کرد کە یکی از واسبتگان و اطرافیان شهاب نادری کە همزمان از مهرهای سپاه پاسداران نیز می باشدشهادت دادە است کە ٩٢ قبضە کلت کمری را برای ولی سلیمی آوردە است.

خبر توقیف ٩٢ کلت کمری در ثلاث باباجانی ١٩ خردادماه امسال و دقیقا دو هفتە پس از اعتراض شهروندان جوانرودی از سوی رسانەهای نزدیک بە سپاه پاسدارن منتشر نمود.

یکی از فعالین مدنی جوانرود در اینبارە می گوید از آنجایی کە هیچ جزئیاتی از این خبر منتشر نشد و زمان کمی پس از اعتراضات جوانرود منتشر شد، گمان می رود کە تنها برای پروندە سازی و توطئە علیە ولی سلیمی این خبر دروغین منتشر شدە باشد.

وی در پایان اظهار داست کە فعالین مدنی شهر جوانرود نسبت بە بازداشت ولی سلیمی سکوت نخواهند کرد و اگر آزاد نشود دست بە اعترض خواهند زد.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.