رسانه خبری پیامِ ایرانی

خودکشی ١۶ شهروند در ماه فوریە ٢٠٢٠


 

هەنگاو: طی ماه فوریە دست کم ١۶ شهروند در مناطق مختلف کردستان بە زندگی خود پیان دادەاند کە ۴ نفر از آنها زیر ١۶ سال بودەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه فوریە ٢٠٢٠، دست کم ١۶ شهروند در شهرهای مختلف کردستان بە زندگی خود پایان دادەاند. این آمار نسبت بە ماه فوریە کە ٢٢ مورد ثبت شدە بود، با کاهش ۶ موردی (٣٧ درصدی) همراه بودە است.

بر طبق این گزارش، ١٠ مرد و ۶ زن بە زندگی خود پایان دادەاند کە سن ۴ نفر از آنها (دو دختر و دو پسر) زیر ١۶ سال بودە است.

 

تفکیک بر حسب استان

استان کرمانشاه: ١٠ مورد (۶ مرد و ۴ زن)

استان کردستان: ٣ مورد (٣ مرد)

استان آذربایجان غربی (ارومیە): ١ مورد (١ زن)

استان ایلام: ٢ مورد (١ زن و ١ مرد)

 

شیوە خودکشی

حلق آویز کردن: ١١ مورد (٧ مرد و ۴ زن)

خردن قرص: ٣ مورد (٢ مرد و ١ زن)

اسلحە: ١ مورد (١ مرد)

خودسوزی: ١ مورد: (١ زن)

 

دلایل خودکشی

مشکلات خانوادگی: ١٢ مورد (٨ مرد و ۴ زن)

فقر: ١ مورد (١ مرد)

دلایل سیاسی: ١ مورد (١ مرد)

مشکلات روانی: ٢ مورد (٢ زن)

 

هویت کامل ١۴ نفر از این افراد در مرکز آمار هەنگاو ثبت شدە و تنها هویت دو مورد کە رسانەهای حکومتی منتشر کردەاند برای هەنگاو احراز نشدە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.