رسانه خبری پیامِ ایرانی

آزادی مشروط ١۵ زندانی سیاسی و عقیدتی محبوس در زندان ارومیە


هەنگاو: با آزادی ۶ زندانی سیاسی و عقیدتی محبوس در زندان مرکزی ارومیە، شمار زندانیان سیاسی و عقیدتی کە طی ١٠ روز گذشتە بە صورت مشروط از این زندان آزاد شدەاند بە ١۵ زندانی رسید.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە ١ فروردین ٩٩ (٢٠ مارس ٢٠٢٠)، شش زندانی عقیدتی و سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیە بە نامهای سیامک اشرفی، رحمی تورگوت، محمد قنبردوست، وفا اسدی، سردار عثمان بکر و سیروان محمودی اقدم بە صورت مشروط آزاد شدند.


این ١٧ زندانی از ٢٠ اسفند بە بعد و پس از بخشنامە قوە قضایە کە در آن بە آزادی زندانیان متهم بە اقدام علیە امنیت ملی کە میزان محکومیت آنها کمتر از ۵ سال کمبتر است می توانند بە مرخصی اعزام شوند، از زندان آزاد شوند.


با این حال شمار زیادی از زندانیان سیاسی کرد کە مشمول این بخشنامە می شوند همچنان در زندان بە سر می برند و مسئولین زندان با آزادی آنها مخالفت می کنند.


اسامی این ١۵ زندانی سیاسی و عقیدتی کە بە مرخصی اعزام شدەاند بە شرح زیر می باشد؛

زندانیان سیاسی

١_ عارف محمد، اهل ارومیە، در تاریخ ٩ تیر ٩٨ بازداشت و بە اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران بە تحمل ٢ سال حبس محکوم شدە بود.

٢_ سیامک اشرفی، اهل ارومیە و بە اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران در تاریخ ٢٠ خرداد ٩۵ بازداشت و بە ۵ سال حبس محکوم گردید.

٣_ رحمی تورگوت، اهل شهر گور کردستان ترکیە، در تاریخ ١٠ اردیبهشت ١٣٩۶ بازداشت و بە اتهام عضویت در حزب کارگران کردستان بە تحمل ۵ سال حبس محکوم گردید.

زندانیان عقیدتی

١_ سردار عثمان بکر، اهل اربیل (هولیر)، در تاریخ ۶ شهریور ١٣٩۵ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت و بە اتهام عضویت در گروهای سلفی بە تحمل ۶ سال حبس محکوم شد.

٢_ سیروان محمودی اقدم، اهل اشنویە در تاریخ ١٧ مرداد ١٣٩۵ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و بە اتهام عضویت در داعش بە تحمل ۵ سال حبس محکوم گردید.

٣_ صالح خوشکلام اهل سردشت در تاریخ ٢١ خرداد ٩۶ بازداشت و بە اتهام عضویت در گروه های سلفی بە تحمل ۵ سال حبس محکوم گردید.

۴_ یوسف قرنی پور، اهل بوکان در تاریخ ۵ مرداد ٩۶ بازداشت و بە اتهام عضویت در گروه های سلفی بە تحمل ۵ سال حبس محکوم گردید.

۵_ هدایت علی زادە کانرش، اهل سلماس در تاریخ ٣ اردیبهشت ٩۶ بازداشت و بە اتهام عضویت در گروه های سلفی بە تحمل ۴ سال حبس محکوم گردید.

۶_ وفا اسدی، اهل ارومیە در تاریخ ١ دی ماه ٩۶ بازداشت و بە اتهام عضویت در گروهای سلفی بە تحمل ۵ سال حبس محکوم گردید.

٧_ محمد قنبردوست، اهل پیرانشهر در تاریخ ٢٩ مرداد ٩۶ بازداشت و بە اتهام عضویت در گروهای سلفی بە تحمل ۴ سال حبس محکوم گردید.

٨_ هاشم درویشی، اهل ارومیە در تاریخ ٣١ شهرویر ٩۵ بازداشت و  بە اتهام عضویت در گروهای سلفی بە تحمل ۵ سال حبس محکوم گردید.

٩_ اکبر عمری، اهل سلماس در تاریخ ٣ اردیبهشت ٩۶ بازداشت و  بە اتهام عضویت در گروهای سلفی بە تحمل ۵ سال حبس محکوم گردید.

١٠_  آوات جوانبخت، اهل مهاباد در تاریخ ٢٧ فروردین ٩٧ بازداشت  و بە اتهام عضویت در گروهای سلفی بە تحمل ۵ سال حبس محکوم گردید.

١١_  ابراهیم مرادی، اهل پیرانشهر در تاریخ ٢٠ آذر٩۶ بازداشت و بە اتهام عضویت در گروهای سلفی بە تحمل ٣ سال حبس محکوم گردید.

١٢_   فاروق لواشلویی، در تاریخ ۵ اردیبهشت ٩٧ بازداشت و بە اتهام عضویت در گروهای سلفی بە تحمل ٣ سال حبس محکوم گردید.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.