رسانه خبری پیامِ ایرانی

بازداشت بیش از سە هزار شهروند کرد در سال ٩٨ خورشیدی


 

هەنگاو: طی سال گذشتە خورشیدی بیش از سە هزار شهروند کرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند کە ٣۴ نفر از آنها زن و ١٧ نفر نیز نوجوان زیر ١٨ سال بودەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سال ٩٨ خورشیدی بیش از سە هزار شهروند کرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بە اتهام فعالیت سیاسی، عقیدتی، مدنی و کارگری بازداشت شدەاند کە تنها هویت ٧۵٨ نفر از آنها برای هەنگاو احراز شدە است.

بیشتر این افراد در اعترضات مهرما و آبان ماه کردستان پس از حملە ارتش ترکیە بە کردستان سوریە و افزایش نرخ بنزین بازداشت شدەاند.

از میان ٧۵٨ شهروندی کە بازداشت شدە و هویت آنها برای هەنگاو احراز شدە است، ٣۴ نفر زن، ١٧ نفر نوجوان زیر ١٨ سال، ٧ نفر فعال رسانەای، ٢٠ نفر دانشجو، ۶ نفر معلم و استاد دانشگاه و ٣ نفر نیز وکیل بودەاند.

 

تفکیک بر حسب اتهام

فعالیت سیاسی و شرکت در اعتراضات: ۶٩۴ مورد معادل ٩١.۵٪ کل موارد

فعالین مدنی: ٣۴ مورد معادل ۴.۵٪ کل موارد

فعالین عقیدتی: ١١ مورد معادل ١.۵٪ کل مواتف

فعالین کارگری و کولبران: ١٩ مورد معادل ٢.۵٪ کل موارد

 

تفکیک بر حسب استان

استان کردستان (سنندج): ٢٩٨ مورد

استان آذربایجان غربی (ارومیە) ٢۴٩ مورد

استان کرمانشاه (کرماشان): ١٨٧ مورد

استان ایلام: ٢٠ مورد

استان مازندران: ١ مورد

استان خراسان: شمالی ١ مورد

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.