رسانه خبری پیامِ ایرانی

برگزاری مانور مقابلە با شورش در زندان ارومیە


هەنگاو: پس از شورش زندانیان در زندان های خرم آباد و الیگودرز استان لرستان، مسئولین زندان مرکزی ارومیە مانوری را تحت عنوان مقابلە با شورش در این زندان برگزار کردند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، مسئولین زندان مرکزی ارومیە از ساعت ٢٠ تا ٢٢ شامگاه سەشنبە ۵ فروردین ٩٩ (٢۴ مارس ٢٠٢٠)، مانوری را تحت عنوان مقابلە با شورش زندانیان برگزار کردەاند.


یک منبع مطع از زندان ارومیە در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، این مانور ٢ ساعت بە طول انجامیدە و نیروهای امنیتی با مستقر شدن در پشت بام و سالن زندان آن را اجرا کردەاند.


بە گفتە این منبع مطلع، این مانور توسط سرگرد نیروی انتظامی مستقر در زندان فرماندهی شدە و کادرهای نیروی انتظامی و گارد ویژە مقابلە باشورش در آن شرکت داشتەاند.


این مانور پس از شورش زندانیان در زندان های خرم آباد و الیگودرز استان لرستان کە منجر بە کشتە شدن دو زندانی توسط نیروهای امنیتی شد، برگزار شدە است.


بە گفتە یکی از مسئولین زندان مرکزی ارومیە، حدودا ٣۵٠٠ زندانی بە اتهامات مختلف در این زندان محبوس هستند.


در بندهای ١،٢،٣،و ۴ جمعا ٩۵٠ زندانی، در بندهای ٩،١٠و ١١ جمعا ٢۵٠ زندانی، در بند ١۴ جمعا ۴٠٠ زندانی، در بند ١۵ جمعا ۴۵٠ زندانی، در بند روان درمانی١ جمعا ١٧٠ زندانی ، در بند سیاسی و عقیدتی ٧٠ زندانی، در بند روان درمانی ٢ جمعا ٢٠٠ زندانی، در بند زنان ۴٠٠ زندانی، در بند جوانان ٢٠٠ زندانی، در بند کارگران ٣٠٠ زندانی و در بند تلاش ٨٠ زندانی محبوس می باشند کە بە دلیل شیوع ویروس کرونا در زندان ارومیە جان آنها با خطر جدی روبروست.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.