رسانه خبری پیامِ ایرانی

احراز هویت ۵٢ نفر از بازداشت شدگان جوانرود و ثلاث باباجانی


 

هەنگاو: در جریان اعتراضات آبان ماه شهرهای جوانرود و ثلاث باباجانی، صدها شهروند کرد بازداشت شدەاند کە تاکنون هویت ۵٢ نفر از آنها برای هەنگاو احراز شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ٢٨ آبان ٩٨ (١٩ نوامبر ٢٠١٩)، یک جوان اهل روستای بیاشوش از توابع شهرستان جوانرود با هویت ”سعید رستمی“ ٢٨ سالە و فرزند عارف از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شدە است.

همان روز، یک جوان دیگر با هویت ”میلاد محمودی“ ٢٢ سالە و فرزن فاتح بازداشت شدە کە سرنوشت هر دوی آنها نامعلوم می باشد.

تا زمان تنظیم این خبر هویت ۴۴ نفر از بازداشت شدگان جوانرود و هویت ٨ نفر از بازداشت شدگان ثلاث باباجانی برای هەنگاو احراز شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

جوانرود

١_ شعبان مریدی ٢_ ریبوار سید رستمی ٣_ وحید عبدی ۴_ امجد شاهمرادی ۵_ عمران ولدی ۶_ ماکوان سلیمانی ٧_ ارکان سلیمانی ٨_  لقمان سلیمانی ٩_ فرید محمودی (اهل روانسر) ١٠_ ابراهیم نقدی ١١_ صادق عثمانی ١٢_ امین کاسب ١٣_ محمد ابراهیمی ١۴_ غفار عزیزی ١۵_ مختار عزیزی ١۶_ آرمین فرجی ١٧_ یحی مرادی ١٨_ سروش نقدی ١٩_ کمال ظاهری ٢٠ _یاسر برزگر ٢١_ میثم حسینی ٢٢_ صلاح بهروجە ٢٣_ هیرش میراحمدی ٢٣_ دیاکو میراحمدی ٢۴_ آریا عزیزی ٢۵_ سعید قادری (اهل بانە) ٢۶_ آرمان سعیدیان ٢٧_ آرام سعیدیان ٢٨_ پارسا نادری ٢٩_ ذکریا احمدی ٣٠_ مسعود طاهری ٣١_ آروین رضایی نژاد ٣٢_ یاسر هدایتی ٣٣_ عالم عبدی ٣۴_ مهدی صالحی ٣۵_ بختیار ولیان ٣۶_ ادریس محمدی ٣٧_ معین مصطفایی ٣٨_ امیر احمدی ٣٩_ احسان احمدی ۴٠_ سامان ویسی ۴١_ قهرمان فرزند سعید ۴٢_ نادیا سبحانی ۴٣_ سعید رستمی ۴۴_ میلاد محمودی

ثلاث باباجانی

١_ عبید احمدی ٢_ سرکوت احمدی ٣_ برهان کاکایی ۴_ برهان سبحانی ۵_ آکو ایازی ۶_ سالار نوروزی ٧_ مهدی بابایی ٨_ سردار امینیمنبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.