رسانه خبری پیامِ ایرانی

وب‌سایت “هەنگاو” در زمینە حقوق بشر فعالیت خود را آغاز نمود


هم‌وطنان گرامیمردم  حق‌طلب و مبارزفعالین حوزە حقوق بشر استثمار انسان توسط انسان تاریخی کهن دارد و مقابلە با زورگویی ، استثمار و ظلم نیز تاریخی بە قدمت بشریت دارد، در عصر کنونی اعتقاد بە اصول حقوق بشر تقریباً جهانشمول شدە است و هر چند این بە مفهوم اجرا شدن اصول بیانیە جهانی حقوق بشر نیست، اما جهانشمول شدن این اصول زمینە آن را فراهم کردە کە ده‌های و چە بسا صدها کس برای اجرا شدن این اصول تلاش کنند. در شرایط کنونی در ایران نقض حقوق بشر سیستماتیک و بە بخشی از رفتار حاکمیت تبدیل شدە است، و کمتر ارگانی در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد کە رفتارش در چهارچوب نقض حقوق بشر نگنجد. قوە قضائیە در نظام جمهوری اسلامی خود بە بزرگترین ارگان ناقض حقوق بشر در ایران تبدیل شدە است و روزانە مردم کوردستان و ایران را در دادگا‌ه‌های چند دقیقە بە احکام سنگین محکوم می‌کند، در این بین جدا از اینکە رژیم جمهوری اسلامی منکر رفتار خود در زمینە نقض حقوق بشر شدە است، عدم پوشش خبری و اطاع رسانی درست در این زمینە نیز مسبب آن شدە، کە زوایای گستردە نقض سیستماتیک حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی کاملا برای مردم ایران نمایان نباشد. در چین شرایطی وظیفە انسانی هر شهروندی ایجاب می‌کند کە در راستای بازتاب نقض سیستماتیک حقوق بشر ، بە نیت کاهش این رفتار در اطلاع رسانی هر چە بیشتر آن مشارکت نماید در همین راستا باید اظهار کرد برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران لازم است کە هر شهروند یک مورد نقض حقوق بشر را گزارش کند . وب‌سایت  حقوق بشری”هەنگاو” برای تحقق هر شهروند یک فعال حقوق بشر از همە شهروند عزیز ، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی تقاضا دارد در راستای اطلاع رسانی هر چە بیشتر همکار و همیار “هەنگاو” باشند. همە با هم می‌توانیم صدای رسای حقوق بشر در ایران باشیم. بە امید اینکە “هەنگاو” بتواند گامی مثبت در راستا تحقق اصول حقوق بشر در ایران بردارد.    منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.