رسانه خبری پیامِ ایرانی

احراز هویت ٣۴ نفر از بازداشت شدگان جوانرود


 

هەنگاو: موج بازداشت گستردە شهروندان کرد در جوانرود از سوی نهادهای امنیتی ادامە دارد و تاکنون هویت ٣۴ شهروند بازداشت شدە برای هەنگاو احراز شدە است،

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، در اعتراضات اخیر شهر جوانرود دو شهروند دیگر بە نام های عالم عبدی و مهدی صالحی از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند کە هیچ خبری از سرنوشت آنها در دست نمی باشد.

تا زمان تنظمیم این خبر هویت ٣۴ نفر از بازداشتی های جوانرود برای هەنگاو احراز شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

١_ شعبان مریدی ٢_ ریبوار سید رستمی ٣_ وحید عبدی ۴_ امجد شاهمرادی ۵_ عمران ولدی ۶_ ماکوان سلیمانی ٧_ ارکان سلیمانی ٨_  لقمان سلیمانی ٩_ فرید محمودی (اهل روانسر) ١٠_ ابراهیم نقدی ١١_ صادق عثمانی ١٢_ امین کاسب ١٣_ محمد ابراهیمی ١۴_ غفار عزیزی ١۵_ مختار عزیزی ١۶_ آرمین فرجی ١٧_ یحی مرادی ١٨_ سروش نقدی ١٩_ کمال ظاهری ٢٠ _یاسر برزگر ٢١_ میثم حسینی ٢٢_ صلاح بهروجە ٢٣_ هیرش میراحمدی ٢٣_ دیاکو میراحمدی ٢۴_ آریا عزیزی ٢۵_ سعید قادری (اهل بانە) ٢۶_ آرمان سعیدیان ٢٧_ آرام سعیدیان ٢٨_ پارسا نادری ٢٩_ ذکریا احمدی ٣٠_ مسعود طاهری ٣١_ آروین رضایی نژاد ٣٢_ یاسر هدایتی ٣٣_ عالم عبدی ٣۴_ مهدی صالحی

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.