رسانه خبری پیامِ ایرانی

جانباختن ٣۴ شهروند و بازداشت ١٢٣٠ شهروند در استان کرمانشاه، احراز هویت ١٩ جانباختە


 

هەنگاو: در جریان اعتراضات اخیر استان کرمانشاه ٣۴ شهروند جانشان را از دست دادە و بیش از هزار نفر از سوی نهادهای امنیتی دستگیر شدەاند.

برپایە گزارشی کە سازمان حقوق بشری هەنگاو از یک منبع امنیتی در کرمانشاه دریافت کردە است، در جریان اعتراضات هفتە گذشتە این استان ٣۴ شهروند معترض با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جانشان را از دست دادەاند کە هویت ١٩ نفر از آنها برای هەنگاو احراز شدە است.

یک منبع مطلع از کرمانشاه در این زمینە اعلام کرد کە در جریان اعتراضات محلە دولت آباد کرمانشاه، سە شهروند دیگر بە نامهای ”محمد پالانی“، ”مظفر وطن دوست“ و ”یونس جلیلی“ با شلیک مستقیما ماموران حکومتی جانشان را از دست دادەاند.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە در جریان این اعتراضات و از روز شنبە تا پنج شنبە هفتە گذشتە ١٢٣٠ شهروند در شهرهای کرمانشاه، جوانرود، سرپل ذهاب و اسلام آباد غرب بازداشت و بیش از ۶٠٠ نفر نیز  در شهرهای کرمانشاه و جوانرود زخمی شدەاند.

بە گفتە وی، تمامی بازداشتگاه های نیروی انظامی، سپاه و اطلاعات و حتی زندان دیزل آباد پر از بازداشتیهای اخیر می باشد کە در وضعیت بسیار بد و نامناسبی نگهداری می شوند و شماری از آنها علی رغم زخمی بودن، بازداشت و حتی معالجە نشدەاند.

تا زمان تنظیم این خبر هویت ١٩ نفر از جانباختگان استان کرمانشاه برای هەنگاو احراز شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

 

جانباختگان کرمانشاه

١_ محمد میرزایی ٢_ نادربیژنوند ٣_ مظهر ظهیری ۴_ یونس عزتی ۵_ برهان منصور نیا (اهل مریوان) ۶_ عبدالرضا شیرزادی ٧_ سجاد باقری ٨_ مصطفی فرزامی ٩_ بهمن عزیزی ١٠_ حسام بارانی راد (اهل روانسر) ١١_ آرمین قادری ١٢_ محمد پالانی ١٣_ مظفر وطن دوست ١۴_ یونس جلیلی 

هویت ١۴ نفر دیگر از بازداشت شدگان تاکنون برای هەنگاو احراز نشدە است.

 

جانباختگان جوانرود

١_ کاوە محمدی ٢_ یونس فیروز بخت ٣_ ابراهیم مرادی ۴_ مبین عبداللهی (اهل روانسر) ۵_ جبار تجارە 

هویت یکی از جانباختگان تاکنون برای هەنگاو احراز نشدە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.