رسانه خبری پیامِ ایرانی

احراز هویت ٢٠ نفر دیگر از بازداشت شدگان اخیر کردستان


 

هەنگاو: در جریان اعتراضات اخیر ایران کە در ١۵ شهر کردستان نیز برگزار شد، بیش از هزار نفر بازداشت شدەاند کە تاکنون هویت نزدیک بە ١٠٠ نفر از آنها برای هەنگاو احراز شدە است.

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، در ادامە بازداشت شهروندان کرد در جوانرود، طی روزهای گذشتە پنج شهروند دیگر بە نام های ”صلاح بهروجە“، ”سعید قادری“ اهل بانە، ”هیرش میراحمدی“، ”دیاکو میراحمدی“ و ”آریا عزیزی“ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت و سرنوشتشان نامعلوم می باشد.

منابع هەنگاو در مریوان نیز گزارش دادەاند کە در جریان اعتراضات اخیر شهرستان مریوان چندین شهروند دیگر بازداشت شدەاند کە هویت شمار دیگری از آنها برای هەنگاو احراز شدە است. 

برطبق این گزارش ”کارو جانفدا“ فرزند رحیم، ”دانیال نیکخواه“ فرزند ناصر، ”شاهو منوچهری“ فرزند محمد و ”امید یوسفی“ فرزند محمد از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شدەاند.

همچنین یک نوجوان ١۶ سالە با هویت ”میلاد نجاتی“ فرزند شاهو در منطقە کانی دینار این شهر بازداشت شدە است.

دو برادر نیز کە اسامی آنها برای هەنگاو احراز نشدە بازداشت شدەاند. خبرنگار هەنگاو اعلام کردە است کە این دو برادر فرزند شخصی با هویت ”لطیف دانش“ می باشند.

در شهر سقز نیز چندین شهروند بازداشت شدەاند کە تاکنون هویت دو نفر از آنها بە نام های ”فریاد شاه محمدی“ و ”شیرکو کریمی“ فرزند محمد برای هەنگاو احراز شدە است.

همچنین خبرنگار هەنگاو در سنندج از بازداشت شش شهروند دیگر در محلە نایسر سنندج خبر دادە است. این چند شهروند بە نام های ”محمد صدیق سیاری“، ”کیوان رحمانی“، ”ماشااللە فتحی“ ،”پسر ماشااللە فتحی، کامیار (فامیلی نامشخص) و ”مهران (فامیلی نامشخص) طی روزهای گذشتە بازداشت و سرنوشت آنها نامعلوم می باشد.

تا زمان تنظیم این خبر، هویت ٩٧ نفر از بازداشت شدگان اخیر کردستان برای هەنگاو احراز شدە است.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.