رسانه خبری پیامِ ایرانی

احراز هویت ٧۵ نفر از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر کردستان + اسامی


 

هەنگاو: در جریان اعتراضات مردم کردستان نسبت بە افزایش قیمت بنزین، بیش از هزار نفر از شهروندان کرد از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند.

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٢۶ آبان ٩٨ (١٧ نوامبر ٢٠١٩)، سە شهروند اهل روستای “توریور” بە نام های ”هیبت بایزیدی“ ٣٠ سالە فرزند محمد، ”فواد شاه محمدی“ ٣٠ سالە و فرزند مسلم، ”کیوان هاجر“ ٢٨ سالە و فرزند کریم از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدەاند. همچنین یک شهروند دیگر اهل همین روستا با هویت ”کیوان تیراندازی” بازداشت شدە کە پس از ٢۴ ساعت آزاد شدە است.

همان روز در محلە شریف آباد سنندج، دو شهروند دیگر بە نامهای “پیام فریدونی” و “فواد قوامی” بازداشت شدەاند.

پیگیری خانوادەهای این پنج شهروند بی ثمر بودە و از سرنوشت هیچ کدام از آنها خبری در دست نمی باشد.

از سوی دیگر، یکی شهروند اهل مریوان با هویت “عبداللە وطن دوست” کە در جریان اعتراضات بە شدت زخمی شدە بود، پس از مراجعە بە بیمارستان بوعلی این شهر، از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.

یک شهروند دیگر اهل این شهر نیز با هویت “آراس روحی” بازداشت شدە سرنوشتش نامعلوم می باشد.

گزارشات رسیدە از جوانرود نیز حاکی از این می باشد کە در ادامە موج بازداشت های اخیر، یک جوان با هویت “میثم حسینی” بازداشت و سرنوشتش نامعلوم می باشد.

همچنین در شهر کامیاران نیز دو شهروند بە نام های ”زانیار شریفی“ و ”امید حمدی“ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و سرنوشتشان نامعلوم می باشد.

در شهر اسلام آباد استان کرمانشاه نیز دو شهروند بە نام های ”احترام اقبالی“ و ”مجتبی بساطی“ از سوی نیروهای امنیتی بە اتهام اینکە اعتراضات این شهر را سازماندهی کردەاند بازداشت شدەاند.

از سوی دیگر، دو شهروند اهل ارومیە بە ناومهای “صلاح قلی زادە” و “یاور فرزادی” بازداشت و پس از یک هفتە بازجویی بە زندان ارومیە منتقل شدەاند.

 

تاکنون هویت ٧۵ نفر از بازداشت شدگان برای هەنگاو احراز شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

 

جوانرود

١_ شعبان مریدی ٢_ ریبوار سید رستمی ٣_ وحید عبدی ۴_ امجد شاهمرادی ۵_ عمران ولدی ۶_ ماکوان سلیمانی ٧_ ارکان سلیمانی ٨_  لقمان سلیمانی ٩_ فرید محمودی (اهل روانسر) ١٠_ ابراهیم نقدی ١١_ صادق عثمانی ١٢_ امین کاسب ١٣_ محمد ابراهیمی ١۴_ غفار عزیزی ١۵_ مختار عزیزی ١۶_ آرمین فرجی ١٧_ یحی مرادی ١٨_ سروش نقدی ١٩_ کمال ظاهری ٢٠ _یاسر برزگر ٢١_ میثم حسینی

مریوان

١_ میثم محمدی ٢_ لقمان خوراب (اهل سروآباد) ٣_ ارشاد خونزر (اهل سروآباد)  ۴_ صدیق عزیزی ۵_ پوریا علی پور ۶_ علی تاجر ٧_ هادی راستین ١۵ سالە ٨_ فردین بدخش ١٨ سالە ٩_ زانیار اسوار ١۵ سالە ١٠_ سینا جاست ١١_ مهدی پیرخان ١٢_ عبداللە وطن دوست ١٣_ آراس روحی

سنندج

١_ رشاد محمدپور ٢_ داریوش سیاری ٣_ سیروان (فامیلی نامعلوم) ۴_ صابر قدیر ۵_ امیر خالدی ۶_محمد زارع  ٧_ زانیار گلینی ٨_ آرمان وفایی ٩_ کاوە رضایی ١٠_ فرزین مولودی ١٨ سالە ١١_ شهرام وکیلی ١٢_ هیبت بایزیدی ١٣_ کیوان هاجر ١۴_ فواد شاه محمدی ١۵_ کیوان تیراندازی ١۶_ پیام فریدونی ١٧_ فواد قوامی

کرمانشاه

١_ رضا جابری ٢_ مبین مرادی ٣_  محمد . م (منبع نیروی انتظامی کرمانشاه) ۴_ علی ذولفقار نسبت ۵_ محمد یاری

ارومیە

١_ نحو امینی ٢_ رزگار صداقت ٣_ سعید محمدزادە ۴_ صلاح قلی زادە ۵_ یاور فرزادی

ایلام

١_ سهراب اعرابی ٢_ محمد ویسی ٣_ رضا احدی ۴_ مهین رزاق

مهران

١_ امیر حسین جیران

بوکان 

١_ سلیمان نادری ٢_ صادق خضری ٣_ فاطمە داوند ۴_آزاد محمدیان ۵_ سعدی احمدپوری

کامیاران

١_ زانیار شریفی ٢_ امید حمدی

اسلام آباد غرب

١_ احترام اقبالی ٢_ مجتبی بساطی

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.