رسانه خبری پیامِ ایرانی

گزارش آماری هەنگاو بە مناسبت ٢۵ نوامبر، روز جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان


 

هەنگاو: سازمان حقوق بشری هەنگاو بە مناسبت روز ٢۵ نوامبر، روز جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان گزارشی آماری از نقض حقوق زنان را در کوردستان منتشر می کند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سال گذشتە (٢۵ نوامبر ٢٠١٨ تا ٢۵ نوامبر ٢٠١٩) جمعا ٢٠١ مورد نقض حقوق زنان در کوردستان بە ثبت رسیدە است.

اعدام ۵ زن کرد در ایران

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ٢۵ نوامبر ٢٠١٨ تا ٢۵ نوامبر ٢٠١٩ جمعا حکم اعدام ۵ زن کرد در زندانهای ایران بە اجرا در آمدە است.

این پنج زن کە اهل شهرهای ارومیە ( ٢ مورد)، سنندج (٢ مورد) و میاندوآب بودەاند بە اتهام قتل عمد و در زندانهای مهاباد، سنندج و ارومیە اعدام شدەاند.

 

بازداشت ٣٠ زن فعال کرد

طی سال گذشتە و با استناد بە آمار هەنگاو، ٣٠ زن فعال کرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند.

بر طبق این گزارش و طی این مدت، ١۴ زن کرد در استان کردستان، ٨ زن در استان کرمانشاه، ٧ زن در استان آذربایجان غربی و ١ زن در استان ایلام بە اتهام فعالیت سیاسی و مدنی از سوی نهادهای امنیتی ایران بازداشت شدەاند.

ازمجموع ٣٠ زنی کە بازداشت شدەاند ٢۵ تن بە اتهام فعالیت سیاسی و ۵ تن بە اتهام فعالیت مدنی بازداشت شدە.

 

صدور حکم برای ۵  فعال زن فعال کرد از سوی دستگاه قضایی

طی سال گذشتە ۵ فعال زن کرد بە اتهام فعالیت سیاسی،مدنی جمعا بە ٧ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شدەاند.

 

کشتە شدن ٣١ زن کرد طی سال گذشتە

از ٢۵ نوامبر ٢٠١٨ تا ٢۵ نوامبر ٢٠١٩ دست کم ٣١ زن و دختر کرد بە قتل رسیدەاند کە بیشتر آنها بە دست افراد نزدیک خود کشتە شدەاند.

بر طبق این گزارش ١٠ مورد از زنان کشتە شدە از استان کردستان، ٨ زن از استان کرمانشاه، ٧ زن از استان آذربایجان غربی، ٣ زن از استان ایلام و ١ زن نیز از استان لرستان بودەاند.

با استناد بە آمار هەنگاو، بیشتر این قتل ها بە دلیل اختلافات خانوادگی و ٣ مورد نیز قتل ناموسی بودە است.

 

خودکشی ١٣٠ زن در کردستان طی سال گذشتە

طی سال گذشتە ١٣٠ مورد خودکشی زنان در کردستان از سوی مرکز آمار هەنگاو ثبت شدە است.

با استناد بە آمار هەنگاو، بیشتر این خودکشی ها بە دلیل اختلافات خانوادگی   فقر و مشکلات روانی بودە است.

همچنین، ٧٧ زن از طریق حلق آویز کردن، ٢٠ زن از طریق خودسوزی، ٢۶ زن از طریق خوردن قرص  ٧ زن نیز با اسلحە بە زندگی خود پایان دادەاند.

بیشترین زنان در استان آذربایجان غربی خودکشی کردەاند کە ۵١ مورد بودە است، در استان کردستان ٣۴ مورد، استان کرمانشاه ٢٣ مورد و در استان ایلام نیز ٢٢ مورد خودکشی زنان ثبت شدە است.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.