رسانه خبری پیامِ ایرانی

کرونا ویرس بە یک قدمی ما رسیدە است


 

هەنگاو: زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان مرکزی ارومیە با انتشار بیانیەای خواهان اجرایی شدن بخشنامە قوە قضاییە پس از شیوع ویروس کرونا در این زندان شدەاند.

در بخشی از این بیانیە کە برای هەنگاو ارسال شدە ضمن اشارە بە در خطر بودن جان زندانیان زندان ارومیە آمدە است کە، برخی از مسئولین استانی و در صدر آنها قاضی ناظر (دادیار ناظر زندان) با قانون های من در آوردی و اضافە نمودن تبصرە و مادە بە بخشنامە صادرە از سوی قضاییە عملا با نادیدە گرفتن دستورات صریح، روشن و موکد قوە قضاییە و کارشکنی های روشن را در پیش گرفتە است.

متن کامل این بیانیە بە شرح زیر می باشد؛

از زمانی کە بحث بیماری کرونا ویروس در سطح جهان و خصوصا در جامعە ایران مطرح شدە است، هر کدام از مسئولین بە فراخور مسئولیت خویش برای مهار آن اقداماتی هرچند صوری انجام دادەاند کە می توان بە صدور بخشنامە صادرە از سوی قوە قضاییە مبنی بر اعتای مرخصی بە زندانیان سیاسی کە زیر ۵ سال حکم حبس دارند اشارە نمود.

این امر باعث شدە کە خانوادە زندانیان بە ویژە زندانیان سیاسی برای نجات فرزندان خوشان بە تکاپو بیفتند، اما متاسفانە برخی از مسئولین استانی و در صدر آنها قاضی ناظر (دادیار ناظر زندان) با قانون های من در آوردی و اضافە نمودن تبصرە و مادە بە بخشنامە صادرە از سوی قضاییە عملا با نادیدە گرفتن دستورات صریح، روشن و موکد قوە قضاییە و کارشکنی های روشن را در پیش گرفتە است. همین مسئلە منجر بە نارضایتی خانوادە زندانیان شدە کە عدەای از آنان با مراجعە بە دفتر مدیرکل دادگستری و دادستانی در پی احقاق حقوق فرزندان خویش می باشند.

در این راستا ما بە عنوان زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان مرکزی ارومیە خواهان آن هستیم کە بخشنامە صادرە از سوی رئیس قوە قضاییە بدون کم و کاستی و خصوصا بدون تبعیض اجرا و جان زندانیان را نجات دهند.

دلیل این درخواست هم آن است کە بیماری کرونا ویروس بە یک قدمی ما رسیدە و روز دوشنبە ١٢ اسفند ماه، یکی از هم بندی های ما بە نام محمدقنبردوست از زندانیان عقیدتی و اهل پیرانشهر بە دلیل عفونت شدید بە مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شدە و طی روزهای گذشتە نیز دست کم ۶ زندانی بە دلیل ابتلا بە کرونا ویروس بە مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شدەاند کە یکی از آنها جانش را از دست دادە است  کە اجرای کامل بخشنامە اقدام سریع و عاجل مسئولین را می طلبد.

 

 

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.