رسانه خبری پیامِ ایرانی

درخواست وثیقە ١٠ میلیاردی برای آزادی موقت یک زندانی سیاسی از زندان نقدە


هەنگاو: یک شهروند اهل نقدە کە مدت سە سال است بدون آنکە از سوی دستگاه قضایی محاکمە شود بە اتهام عضویت در احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت و در زندان مرکزی نقدە محبوس می باشد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، برای آزادی ”سید محمد حسینی“ زندانی سیاسی اهل نقدە کە هم اکنون در زندان مرکزی این شهر محبوس می باشد، مسئولین زندان وثیقە سنگین ١٠ میلیارد تومانی درخواست کردەاند.


بە گفتە یک منبع مطلع، سید محمد حسینی پیشتر پیشمرگە حزب دمکرات کردستان ایران بودە و سال ٩۶ پس از جدا شدن از این حزب و گرفتن امان نامە، بە نقدە بازگشتە است.


این منبع در ادامە اعلام کرد کە، سید محمد علی رغم گرفتن امان نامە پس از بازگشت از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و از آن زمان بدون آنکە از حق مرخصی برخوردار باشد و یا محاکمە شود در زندان مرکزی نقدە محبوس می باشد.


تاکنون خبر بازداشت این شهروند اهل نقدە رسانەای نشدە و سازمان حقوق بشری هەنگاو بە عنوان اولین منبع آن را رسانەای می کند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.