رسانه خبری پیامِ ایرانی

پایان اعتصاب غذای اقبال زاعی پس از تحقق خواستەهایش


 

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە هفتە گذشتە ١١ آبان ٩٨ (٢ نومبر ٢٠١٩)، اقبال زارعی زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سقز پس از ١٩ اعتصاب و تحقق خواستەهایش بە اعتصاب خود پایان دادە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، رئیس زندان و قاضی اجرای احکام کە سقز بە نزد این زندانی سیاسی رفتە و بە ایشان قول دادەاند کە در صورت پایان دادن بە اعتصابش طی دە روز آیندە مقدمات آزادی وی فراهم خواهد شد. در صورت عملی شدن وعدە این مسئول حکومتی، اقبال زارعی باید طی روزهای آتی از زندان آزاد شود.

اقبال زارعی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سقز، از روز چهارشنبە ٢۴ مهر ٩٨ ( ١۶ اکتبر ٢٠١٩)، بە نشانە اعتراض بە اجرایی نشدن دستور رئیس قوە قضائیە مبنی بر بخشش دوران باقیماندە حبسش، دست بە اعتصاب غذا زدە است.

ادارە اطلاعات با دخالت در پروندە اقبال زارعی مانع آزادی وی شدەاند.

اقبال زارعی ٣۵ سالە و متاهل می باشد کە  روز شنبە ١٩ تیر ٩۵ (٩ ژوئیە ٢٠١۶)، از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت و سپس از سوی دادگاه انقلاب سقز بە اتهام همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران بە تحمل ۵ سال حبس محکوم گردید.

این شهروند کە اهل روستای “خوشە درە” سقز می باشد از آن زمان تاکنون در زندان مرکزی سقز محبوس می باشد.منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.