رسانه خبری پیامِ ایرانی

انتقال شماری از زندانیان مهاباد بە زندان ارومیە


هەنگاو: شماری از زندانیان زندان مهاباد پس از شورش در زندان بە زندانهای شهرهای اطراف این شهر منتقل شدەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ١۶ فروردین ٩٩ (۴ آوریل ٢٠٢٠) شماری از زندانیان زندان مرکزی مهاباد برای سپری نمودن ادامە حبس خود بە زندان مرکزی ارومیە تبعید شدەاند.


پس از شورش زندانیان زندان مهاباد کە بە جانباختن یک زندانی سالخوردە و زخمی شدن دو نفر از نیروهای سپاه پاسداران انجامید، نهادهای امنیتی و مسئولین زندان مهاباد برای تنبیە زندانیان تصمیم گرفتند کە شمار زیادی از زندانیان زندان مهاباد را بە زندانهای شهرهای اطراف از جملە میاندوآب، نقدە، خوی و ارومیە منتقل کنند.


این زندانیان هم اکنون در سالون زندان مرکزی ارومیە نگهداری می شوند و بە گفتە منابع هەنگاو، بند امن زندان کە ۴٠ تا ۵٠ تخت دارد برای نگهداری این زندانیان تخلیە شدە است.

پیشتر هەنگاو گزارش دادە بود کە،  ساعت اولیە بامداد روز یکشنبە ١٠ فروردین ٩٩ (٢٩ مارس ٢٠٢٠)، حدودا ٣٠٠ زندانی محبوس در ۶ بند از ٧ بند زندان مرکزی مهاباد بە نشانە اعتراض بە عدم اعطای مرخصی بە آنها از سوی مسئولین دست بە شورش زدند کە منجر بە کشتە شدن ١ زندانی و زخمی شدن ۵ زندانی دیگر شد.


طی روزهای گذشتە ٧ زندانی بە زندان میاندوآب منتقل شدە بودند کە یکی از آنها با هویت ”دانیال زین العابدین“ زیر شکنجە نیروهای امنیتی جانباخت.

 



منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.