رسانه خبری پیامِ ایرانی

ابراز نگرانی سازمان هەنگاو از بروز یک فاجعە انسانی در زندان ارومیە


هەنگاو: سازمان حقوق بشری هەنگاو با اطلاع موثق از شیوع فزاینده ویروس کرونا در زندان مرکزی ارومیه، عمیقا نگرانی خود را از بروز یک فاجعه در این زندان ابراز می دارد.


بر اساس اطلاعات موثق از زندان ارومیە، طی روزهای گذشته تعدادی از زندانیان بندهای ۳و ۴  که دارای علائم مشخص ویروس کرونا بوده، به بهداری زندان منتقل می شوند لیکن کاظم زاده پزشک زندان از ویزیت یا هرگونه اقدام احتیاطی خودداری کرده و زندانیان دوباره به بند منتقل می شوند.


هویت این هفت زندانی کە برای هەنگاو احراز شدە است بە شرح زیر می باشد؛

١_ رحیم شیخکانلو ٢_ شیرزاد پایون ٣_ فرهاد رحیمی ۴_ ارسلان عیوضی ۵_ رمضان شیخکانلی ۶_ حیدر غیرتمند ٧_ جواد احمدی گیجە


دو نفر از این هفت نفر بە نام های جواد احمدی گیجە و حیدر غیرتمند روز های دوشنبە و سەشنبە بە دلیل وخامت وضعیت جسمانی بە طور اورژانسی بە مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شدەاند.


بازگرداندن این زندانیان کە همگی مریض بودەاند بە داخل بند ٣_۴ موجی از نگرانی را میان دیگر زندانیان بە وجود آوردە و از طریق هەنگاو از تمامی نهادهای حقوق بشری می خواهند کە با فشار بر حکومت ایران اقدامات فوری را برای پیشگیری از یک فاجعە بزرگ در زندان ارومیە در پیش گیرند.


هەنگاو پیشتر از انتقال ۵٠ زندانی مبتلا بە ویروس کرونا از بند ١۵ زندان ارومیە بە خارج از زندان خبر دادە بود.


همچنین بر اساس مدارکی کە هەنگاو از بهداری زندان دریافت کردە استم هر یک از “علی زادە” و “ماهرنیا” افسر نگهبان و کلید دار بند جوانان به کرونا مبتلا شده اند.

شایان ذکر است طی روزهای گذشته و متعاقب شورش در زندان های سقز و مهاباد که هەنگاو نسبت به آن اطلاع رسانی نمود، تدابیر شدید امنیتی بر زندان ارومیە حاکم بوده و مقامات قضایی و امنیتی بروز هر گونه شورش ناشی از شیوع کرونا و نگرانی زندانیان را انکار می نمایند. بر اساس قانون، دادستان مرکز استان آذربایجان غربی ناظر بر وضعیت زندان ها و بازداشتگاه موقت بوده و لذا مسئولیت حفظ جان زندانیان با وی و مقامات زندان است.


با لحاظ عدم اعمال هرگونه اقدامات احتیاطی و انکار زائدالوصف مقامات زندان، هەنگاو از همه سازمانهای حـقوق بشری تقاضامند است توجه ویژه ای به وضعیت این زندان مبذول دارند تا با اطلاع رسانی از بروز یک فاجعه جلوگیری شود.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، تاکنون ٣ زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیە کە یکی از آنها زن بودە است در این زندان بە دلیل ابتلا بە ویروس کرونا جانشان را از دست دادەاند.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.