شمس‌الدین شمسی، رئیس شورای عالی نظام پرستاری ایران یکشنبه ۱۰ اسفند نسبت به مهاجرت پرستاران ابراز نگرانی کرد و گفت که این نهاد پیشتر هم نسبت به مهاجرت پرستاران هشدار داده است. او آمار مشخصی از شمار پرستارانی که ایران را ترک کرده‌اند، اعلام نکرد اما گفت: تعدادی از پرستاران ما هم مهاجرت می‌کنند، برای اینکه شرایط خوبی را برایشان فراهم می‌کنند و همین باعث مهاجرت آنها می‌شود، قبلا مدرک زبان شرط مهمی بود که آن را هم برداشتند و آسان‌تر شده، البته عمده‌ی این نیروها که می‌روند، نخبه هستند.
در ماه‌های اخیر آمارهای متفاوتی از مهاجرت پرستاران ایرانی بیان شده است. محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار آذر امسال گفته بود اقدام به مهاجرت پرستاران ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. سختی کار و دستمزد پائین اصلی‌ترین علت مهاجرت پرستاران از ایران است که پس از همه‌گیری کرونا با فشار کاری مضاعفی روبرو شده‌اند. شمسی هم به این مسئله اذعان کرد و گفت: جلوگیری از خستگی بیشتر کادر درمان در موج احتمالی بعدی کرونا باید اقداماتی مثل افزایش نیروی انسانی صورت بگیرد.