عدم اعطای مرخصی بە زندانیان سیاسی و دستور قتل زندانیان از سوی قوە قضاییە

به اشتراک گذاشتن


هەنگاو: شمار زیادی از زندانیان محبوس در زندان مرکزی ارومیە هنوز از حق مرخصی برخوردار نشدەاند و گزارشات رسیدە حاکی از این می باشد کە رئیس قوە قضائیە دستور قتل زندانیان معترض در زندان ارومیە را صادر کردە است.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، علی رغم بیانیەای کە رئیس قوە قضاییە ایران اسفند ماه سال گذشتە مبنی بر آزادی زندانیانی کە حکم حبس آنها کمتر از ۵ سال می باشد، تاکنون شمار زیادی از زندانیان سیاسی زندان ارومیە بە مرخصی اعزام نشدەاند و این نیز منجر بە اعتراض شدید آنها شدە است.


یک منبع مطلع از زندان ارومیە در این رابطە بە هەنگاو اعلام کرد کە، مهرعلی فرهنگ، مدیر داخلە زندان در جمع زندانیان گفتە است : ”رئیس قوە قضاییە دستور دادە است هر کسی را کە اغتشاش کرد بکشید“ و طی سە روز گذشتە نیروهای مسلح با اسپری، شوکر، اسلحە و باتوم در داخل زندان گشت می زنند.


یکی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیە در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، لیست بند زندانیان سیاسی و عقیدتی ارومیە برای اعزام بە مرخصی و یا عفو علاوە بر شرایط مندرج در بیانیە قوە قضاییە باید با تایید دادستان باشە درخواست زندانیان یک هفتە توسط شورای داخل زندان و یک هفتە هم در نوبت تایید دادستانی می ماند.

این زندانی در ادامە اعلام کرد نە تنها زندانیان این بند از حق مرخصی محروم شدەاند بلکە سخت گیریها بر زندانیان بند مذکور بیشتر شدە و روز شنبە ١۶ فروردین ماه ۴ زندانی سیاسی بە نام های “علی احمد سلیمان”، “احمد تموئی”، ابراهیم عیسی پور” و “کمال حسن رمضان” بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات ارومیە منتقل شدەاند.


پیشتر و اوایل فروردین ماه نیز هەنگاو طی گزارشی از برگزاری مانور ضد شورش در زندان ارومیە خبر دادە بود.

 منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *