رسانه خبری پیامِ ایرانی

حکم اعدام مصطفی سلیمی اجرا شد


هەنگاو: حکم اعدام یک  زندانی اهل سقز کە در جریان شورش زندان سقز از زندان فرار کردە و طی روزهای گذشتە دوبارە بازداشت شدە بود، در زندان مرکزی این شهر اجرا شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز شنبە ٢٣ فروردین ٩٩ (١١ آوریل ٢٠٢٠)،  حکم اعدام زندانی سیاسی کرد مصطفی سلیمی در زندان مرکزی سقز بە اجرا در آمد.

این زندانی در جریان شورش زندان سقز در روز جمعە ٨ فروردین ٩٩ (٢٧ مارس ٢٠٢٠)، همراه با ٧٠ زندانی دیگر از زندان سقز فرار کرد و پس از ١٠ روز یعنی ١٨ فروردین ماه از سوی نیروهای امنیتی حکومت دستگیر شدەبود.

مصطفی سلیمی اهل روستای “ایلو” سقز، متولد چهارم تیرماه ۱۳۴۶ باشد کە در تاریخ هفدهم فروردین ۱۳۸۲ بە اتهام حملە بە پایگاه ایرانشاه سقز و کشتە شدن یک عضو سپاه پاسداران در شهر نهاوند استان همدان بازداشت و بە زندان سنندج منتقل شد.


آقای سلیمی بعدها از سوی دادگاه انقلاب سقز بە ریاست قاضی “گودینی” بە اتهام “سرقت مسلحانە و درگیری با نیروهای انتظامی” و “عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران بە ١۵ سال حبس و اعدام محکوم شد و این حکم از سوی شعبە ٣١ دیوان عالی کشور عینا تایید شد.


گفتنیست کە مصطفی سلیمی طی سالهای گذشتە چندین بار بە نشانە اعترض بە ناعادلانە بودن حکمش دست بە اعتصاب غذا زدە بود.


این زندانی پیشتر بە مدت چند سال عضو حزب دمکرات کردستان ایران بودە و پس از جدایی از این حزب بە سقز بازگشتە بود. وی از ١٧ سال پیش بدون داشتن حق مرخصی در زندان های سقز و سنندج محبوس بودە است.

هەنگاو مطلع شدە است کە شورش مروتی اعدام نشدە است.. تلاشهای هەنگاو برای برقراری تماس مستقیم با خانوادە مصطفی سلیمی تاکنون بی نتیجە ماندە است. گزاشات رسیدە بە هەنگاو حاکی از این می باشد کە نهادهای امنیتی خانوادە این زندانی را تهدید کردەاند نباید با هیچ رسانەای صحبت و گفتەاند کە حق برگزاری مراسم ختم ندارند.

 



منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.