رسانه خبری پیامِ ایرانی

هفت فوتی و بیش از ١٠٠ زندانی مبتلا بە ویروس کرونا در زندان ارومیە


هەنگاو: با افزیاش روز افزون شمار مبتلایان بە ویروس کرونا در زندان مرکزی ارومیە، جان زندانیان این زندان با خطر جدی روبروست.


بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه گذشتە دست کم ٧ زندانی در زندان مرکزی ارومیە در اپر ابتلا بە ویروس کرونا جانشان را از دست دادە و بیش از ١٠٠ نفر بە این ویرس مبتلا شدەاند.


روز پنج شنبە هفتە گذشتە، ۴ زندانی از بند امن (پاک) زندان ارومیە کە بە ویروس کرونا مبتلا شدە بودند، پس از انتقال بە بیمارستان طالقانی جانشان را از دست دادند. تنها هویت یکی از این چهار زندانی بە نام ”انور قربان زادە“ اهل ارومیە برای هەنگاو احراز شدە است و تمامی آنها از زندانیان بند ٣ و ۴ بودەاند.


هەنگاو پیشتر نیز از مرگ سە زندانی دیگر بە نام های فریق محمدی، حسین جوادی و فاطمە علیزادە در این زندان خبر دادە بود.


همچنین، وضعیت جسمانی چهار زندانی دیگر کە هم بندی انور قربان زادە بودەاند وخیم اعلام شدە و در بخش ISU بیمارستان طالقانی بستری می باشند.


هویت این چهار زندانی کە آنها نیز از زندانیان بند ٣ و ٣ می باشند برای هەنگاو احراز شدە است بە شرح زیر می باشد؛ ١_ اکبر نوذری ٢_ سیاوش موسی زادە ٣_ رامین حسین زادە ۴_ سعید

در بندهای ٣ و ۴ زندان مرکزی ارومیە بیش از ۵٠٠ زندانی محبوس می باشند.


علیرغم الزامات قانونی سازمان زندان ها نسبت به حفظ سلامت و جان زندانیان، مقامات زندان ارومیه با بی مسئولیتی و در بعضی از موارد عامدانه موجبات مرگ زندانیان را که مبتلا به ویروس کرونا، فراهم آوردەاند. بر اساس شواهد و اظهارات متقن منابع هەنگاو ویروس کرونا به نحوی فزاینده در زندان ارومیه شیوع پیدا کرده لیکن مکررا گسترش این بیماری توسط مقامات این زندان انکار می شود. در این راستا هەنگاو طی روزهای گذشته نگرانی خود را نسبت به سلامت و جان زندانیان با قید اسامی تعدادی از مبتلایان ابراز داشته است.

 منبع خبر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.